PRIVACYBELEID

Publicatiedatum: 24-5-2024

Het privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens door het bedrijf. 

De bepalingen van dit privacybeleid beschrijven hoe Arinka Soap persoonsgegevens verwerkt, opslaat en ontvangt. 

Verwijzingen naar de woorden “wij”, “onze” of “ons” (of vergelijkbare termen) betekenen het bedrijf.

Verwijzingen naar de woorden “u” of “uw” (of vergelijkbare termen) betekenen de klant die de diensten ontvangt.

De woorden hij/zij en hun afgeleiden in de tekst van het document kunnen worden toegepast op zowel een mannelijk als een vrouwelijk persoon, afhankelijk van de context van het document.

We zijn u dankbaar dat u gebruikmaakt van de diensten van het bedrijf. 

 1. DEFINITIES

1.1. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee de gebruiker direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld voornaam, achternaam, telefoonnummer en IP-adres.

1.2. Statistische gegevens zijn alle informatie die openbaar beschikbaar is en direct of indirect toebehoort aan de gebruiker. Bijvoorbeeld gegevens over de naam of het adres van het bedrijf van de klant.

1.3. Diensten zijn een algoritme van handelingen die het bedrijf voor de klant uitvoert bij de ontwikkeling van een website en/of andere gerelateerde software. 

1.4. De website van het bedrijf (hierna de “site” genoemd) betekent een webpagina of een groep webpagina’s op het internet op het adres: https://arinkasoap.com/.

1.5. Onderneming “Arinka Soap” (hierna te noemen de “onderneming” of “Arinka Soap”) is een rechtspersoon die diensten verleent aan de klant en behoort tot Arinka Soap.

1.6. Klant is een natuurlijke of rechtspersoon die diensten van het bedrijf bestelt.

1.7. Gast is een natuurlijke persoon die de site betreedt.

1.8. Gebruiker is een gemeenschappelijke naam voor de klant en de gast.

1.9. Derde betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of orgaan naast het bedrijf of de gebruiker, de controller of de verwerker. 

1.10. Verantwoordelijke voor de verwerking – een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan dat onafhankelijk het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

1.11. Verwerker – is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens en voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke.

1.12. Cookies – is een stukje informatie in de vorm van tekst of binaire gegevens die vanaf de site naar de browser worden verzonden.

1.13. Toestemming van de gebruiker (hierna “toestemming”) – betekent een vrijwillige, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting, waarin de gebruiker door middel van een verklaring of expliciete bevestigende handeling instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens en met de naleving van de voorwaarden van dit privacybeleid.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1. Het bedrijf levert diensten aan gebruikers uit verschillende regio’s van de wereld. Daarom maakt het bedrijf bij haar activiteiten gebruik van de wetten van verschillende rechtsgebieden.

2.2. Het bedrijf handelt als een verwerker met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die het ontvangt van de gebruiker tijdens de levering van diensten aan hem.

 1. PERSOONSGEGEVENS

3.1. Het bedrijf kan de volgende persoonsgegevens over de klant ontvangen:

                                   3.1.1. volledige naam;
                                3.1.2. e-mail;
                                  3.1.3. telefoonnummer contactpersoon;
                                  3.1.4. geregistreerd adres of locatie;
                                  3.1.5. IP-adres.

3.2. Het bedrijf kan de volgende statistische gegevens over de klant ontvangen:

                                   3.2.1. gegevens over het bedrijf van de klant: naam, wettelijk adres, vorm van bedrijfsactiviteit, land van registratie en activiteit, werkterrein, informatie over werknemers en management, enz;
                                  3.2.2. contactgegevens van de klant: telefoonnummer, e-mail, enz;
                                  3.2.3. fiscale gegevens;
                                  3.2.4. betalingsgegevens die nodig zijn voor de onderlinge verrekening met de klant en het ontvangen van betalingen;
                                  3.2.5. openbaar beschikbare informatie;
3.2.6. IP-adres 

3.3. Het bedrijf kan de volgende persoonsgegevens ontvangen over het management en de werknemers van de rechtspersoon van de klant:

                                   3.3.1. volledige naam;
                                  3.3.2. e-mail;
                                  3.3.3. telefoonnummer contactpersoon;
                                  3.3.4. IP-adres.

                                   3.3.5. Adres

3.4. Het bedrijf kan de volgende persoonsgegevens over de gast ontvangen:

                                   3.4.1. volledige naam;
                                  3.4.2. IP-adres.
                                  3.4.3. Adres. 

3.5. Het bedrijf kan persoonsgegevens van de gebruiker verzamelen wanneer hij met hem communiceert via de volgende sociale netwerken: Facebook, Instagram, LinkedIn.  In dat geval worden deze gegevens verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.

3.6. Het bedrijf informeert dat de betalingsgegevens uitsluitend worden verwerkt door de betalingsdienst/bank die de diensten voor betalingsverwerking levert. Om wederzijdse verrekeningen uit te voeren, kan het bedrijf echter om de ontvangst van betalingsgegevens vragen tijdens de ondertekening van het contract voor de verlening van diensten.

3.7. Tijdens het verlenen van de diensten kan het bedrijf persoonlijke en statistische gegevens verzamelen die nodig zijn voor het verlenen van de diensten en het voldoen aan de voorwaarden van het contract dat tussen het bedrijf en de klant is ondertekend.

 

3.8. Het bedrijf kan persoonsgegevens en statistische gegevens verzamelen tijdens de communicatie met de klant, verkregen via boodschappers, telefonisch contact en/of e-mail. In een dergelijk geval worden dergelijke gegevens verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

3.9. Het bedrijf kan uw persoonlijke en statistische gegevens gebruiken voor marketing op maat, gebaseerd op het gebruik van persoonlijke en statistische gegevens die zijn verkregen tijdens uw gebruik van de site, browsegegevens en bestelgeschiedenis.

 

3.10. Arinka Soap verzamelt of verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens van gebruikers, zoals ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, gezondheidsinformatie, seksleven of seksuele geaardheid.

 

3.11. Wanneer u de site bezoekt of diensten ontvangt, kan het bedrijf automatisch de volgende persoonlijke en statistische gegevens verzamelen:

 

                                   3.11.1.IP-adres;
3.11.2. tijdzone- en taalinstellingen;
                                  3.11.3. browsertype en -versie;
                                  3.11.4. besturingssysteem, apparaattype en schermuitbreiding;
                                  3.11.5. het land waarin je je bevindt;
                                  3.11.6. gegevens over uw bezoek aan de site, waaronder volledige URL-informatie, routes van en naar de site (inclusief datum en tijd), responstijd van de pagina, fouten bij het laden van gegevens, verblijfsduur op bepaalde pagina’s, pagina-activiteit (zoals scrollen en muisbewegingen, klikken), methoden die zijn gebruikt om de pagina te verlaten en telefoonnummers om contact op te nemen met de gebruikersondersteuning.

 

3.12. Het bedrijf heeft het recht om persoonlijke en statistische gegevens als volgt te verzamelen en te ontvangen:

 

                                   3.12.1. bij het leveren van diensten aan de gebruiker;
                                  3.12.2. wanneer met de gebruiker wordt gecommuniceerd via telefoon, sociale netwerken, e-mail;
                                  3.12.3. bij het ondertekenen van het contract;
                                  3.12.4. tijdens de onderhandelingen;
                                  3.12.5. gebruik van logbestanden, cookies en andere traceer technologieën.

 

3.13. Het bedrijf heeft het recht om persoonsgegevens en statistische gegevens voor de volgende doeleinden te gebruiken:

 

                                   3.13.1. levering van de diensten;
                                  3.13.2. om de veiligheid van de site te waarborgen;
                                  3.13.3. om de site te beheren en interne activiteiten uit te voeren, met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen en het invullen van enquêtes;
                                  3.13.4. om uw navigatie op de site te verbeteren in overeenstemming met uw voorkeuren;
                                  3.13.5. communicatie met u;
                                  3.13.6. reageren op verzoeken van wetshandhavers;
                                  3.13.7. reacties op juridische claims, onderzoeken of geschillenbeslechting met u te initiëren.

 

 1. OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

4.1. Het bedrijf kan persoonsgegevens overdragen aan entiteiten waarmee het bedrijf samenwerkt bij de implementatie en levering van diensten:

 

                                   4.1.1. Betalingsservice. Om betaling voor de diensten te ontvangen, kunnen persoonlijke en statistische gegevens automatisch worden overgedragen.
                                  4.1.2. Contractanten en werknemers. Het bedrijf kan uw persoonsgegevens en statistische gegevens overdragen aan andere entiteiten waarmee het gaat samenwerken, waaronder juridische en belastingadviseurs, evenals entiteiten die boekhoudkundige, logistieke, marketing- en IT-diensten leveren.
                                4.1.3. Tegenpartijen. Het bedrijf heeft het recht om persoonlijke en statistische gegevens bekend te maken of over te dragen in de volgende transacties: overname of fusie, financiering, bedrijfsreorganisatie, joint venture, inclusief de verkoop van activa, of faillissement.
                                4.1.4. Rechtbanken, wetshandhavingsinstanties en overheidsorganen. Het bedrijf heeft het recht om persoonsgegevens en statistische gegevens over te dragen in geval van het voldoen aan wettelijke verplichtingen, inclusief in overeenstemming met een gerechtelijk bevel.

 

 1. GEBRUIKERS TOESTEMMING

 

5.1. De volgende handelingen worden beschouwd als toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens en statistische gegevens zoals gespecificeerd in dit privacybeleid: ontvangen van diensten.

 

5.2. Door akkoord te gaan met de voorwaarden van dit privacybeleid, geeft de gebruiker toestemming om:

 

                                   5.2.1. gebruik van zijn persoonlijke en statistische gegevens;
                                  5.2.2. verwerking van zijn persoonlijke en statistische gegevens door het bedrijf in overeenstemming met de voorwaarden van het privacybeleid;
                                  5.2.3. het verstrekken van aanvullende informatie en persoonlijke en statistische gegevens aan het bedrijf op verzoek van het bedrijf;
                                  5.2.4. verwerking van zijn betalingsgegevens door de betalingsdienst/bank in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid;
                                  5.2.5. overdracht van zijn gegevens aan diensten van derden, in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid;
                                  5.2.6. het bedrijf te voorzien van gegevens over zijn rechtsgebied en locatie.

 

5.3. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de toestemming van de gebruiker te verkrijgen via het pop-up formulier. Het pop-up formulier kan een toestemmingsformulier bevatten in de сheckbox-weergave.

 

 1. OPSLAG EN BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

6.1. Het bedrijf gebruikt alle noodzakelijke beveiligings- en beschermingsmaatregelen voor persoonsgegevens om de vertrouwelijkheid ervan te garanderen en verlies of ongepaste openbaarmaking te voorkomen.

 

6.2. Het bedrijf beschermt en bewaart persoonlijke en statistische gegevens van:

 

                                   6.2.1. verliezen;
                                  6.2.2. onrechtmatig gebruik, overdracht, openbaarmaking, wijziging, verwijdering en/of vernietiging.

 

6.3. We kunnen de volgende methoden gebruiken om persoonlijke en statistische gegevens te beschermen in overeenstemming met het artikel “Beveiliging van de verwerking” 32 GDPR:

 

                                   6.3.1. pseudonimisering en versleuteling van persoonlijke en statistische gegevens;
                                  6.3.1. het vermogen om een constante vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en fouttolerantie van de systemen voor de verwerking van persoonsgegevens en statistische gegevens te garanderen;
                                  6.3.3. het regelmatig testen, evalueren en meten van de effectiviteit van technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens en statistische gegevens te garanderen.

 

6.4. Het bedrijf slaat de persoonsgegevens en statistische gegevens van de gebruiker niet op in het geval van een verzoek om persoonsgegevens namens hem te verwijderen in overeenstemming met het recht op verwijdering, zoals bepaald in  Artikel 17 van het “Recht op wissen” GDPR.

 

6.5. Het bedrijf heeft het recht om persoonsgegevens en statistische gegevens van de gebruiker te bewaren gedurende 3 (drie) jaar na beëindiging van de relatie in de volgende gevallen:

                                   6.5.3. voor statistische boekhouding;
                                  6.5.3. als de huidige wetgeving de opslag ervan vereist;
                                  6.5.3. als ze nodig zijn om zaken te doen.

 

 1. GRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

7.1. Het bedrijf verwerkt persoonsgegevens en statistische gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 

                                   7.1.1. Toestemming van de gebruiker;
                                  7.1.2.Diensten van het bedrijf ontvangen;
                                  7.1.3. een contract ondertekenen;
                                  7.1.4. om te voldoen aan de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, voor het juiste niveau van ons bedrijf, het afsluiten en uitvoeren van bedrijfstransacties (verkoop van aandelen/aandelen, fusies, overnames), om te voldoen aan uw verplichtingen jegens u en/of de derde.

 

7.2. In gevallen waarin uw toestemming de basis vormt voor de verwerking van persoonlijke en statistische gegevens, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar: info@arinkasoap.com Als uw toestemming wordt ingetrokken, heeft het bedrijf het recht om de levering van de diensten te beëindigen en alle relaties met u te beëindigen. Als de toestemming wordt ingetrokken, worden uw persoonlijke en statistische gegevens permanent verwijderd.

 

7.3. Het bedrijf verplicht zich de verwerking van persoonsgegevens en statistische gegevens te stoppen binnen 15 (vijftien) werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de intrekking van de toestemming.

 

 1. GEBRUIKERSRECHTEN

 

8.1. Om de basisrechten van de klant te waarborgen, laat het bedrijf zich leiden door de volgende wetgevingsbesluiten:

 

                                   8.1.1. Algemene verordening gegevensbescherming;
                                  8.1.2. Nederlandse GDPR-implementatiewet.

 

8.2. Tijdens de verwerking van persoons- en statistische gegevens, verleent het bedrijf de gebruiker de volgende rechten:

 

                                   8.2.1. Recht op toegang. De gebruiker kan rechtstreeks contact met ons opnemen om toegang te vragen tot de persoonsgegevens en statistische gegevens die wij over hem bewaren, evenals alle informatie.

                                 8.2.2. Recht op wissen. De gebruiker heeft het recht om persoonsgegevens over zichzelf te wissen. Persoonlijke en statistische gegevens worden in dit geval permanent gewist.

                                 8.2.3. Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij kunnen de persoonsgegevens en statistische gegevens van de gebruiker naar derden sturen.

                                 8.2.4. Recht op rectificatie. De gebruiker heeft te allen tijde toegang tot persoonlijke en statistische gegevens die moeten worden bijgewerkt, gecorrigeerd en aangevuld.

                                 8.2.5.Recht op bezwaar. De gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke en statistische gegevens.

                                 8.2.6.Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering. De gebruiker heeft het recht niet te worden onderworpen aan    een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van zijn persoons- en statistische gegevens, met inbegrip van profilering, dat rechtsgevolgen voor hem heeft of hem op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft.

 

 1. INDIENING VAN HET VERZOEK

 

9.1. Een gebruiker in elk rechtsgebied heeft het recht om een verzoek in te dienen bij het bedrijf als hij van mening is dat zijn rechten zijn geschonden door schriftelijk een verzoek in te dienen bij de ondersteuning van het bedrijf op het adres: info@arinkasoap.com

 

9.2. Het verzoek van de gebruiker moet nauwkeurige informatie bevatten over de vereisten voor het bedrijf. Als de exacte vereisten niet in het verzoek worden gespecificeerd, heeft het bedrijf het recht om te weigeren aan het verzoek te voldoen.

 

9.3. Wij kunnen niet op uw verzoek ingaan of u voorzien van persoons- en statistische gegevens tenzij wij uw identiteit kunnen verifiëren en kunnen bevestigen dat de persoons- en statistische gegevens aan u toebehoren. In geval van ontvangst van een verzoek met onjuiste informatie en/of in geval van onvermogen om de identiteit van de gebruiker te bevestigen, heeft het bedrijf het recht om het ontvangen verzoek niet te verwerken en contact op te nemen met de gebruiker voor opheldering. Als de gebruiker een reactie ontvangt op een verzoek om opheldering, moet hij een gecorrigeerd verzoek indienen of een nieuw verzoek indienen.

 

9.4. Het bedrijf moet binnen 21 (eenentwintig) werkdagen vanaf het moment van ontvangst reageren op het verzoek of voldoen aan de voorwaarden die in het verzoek worden gesteld.

 

 1. VERANTWOORDELIJKHEID

 

10.1. Het bedrijf informeert de gebruiker dat persoonsgegevens en statistische gegevens kunnen worden gebruikt om de diensten te leveren, en als de gebruiker het hier niet mee eens is, heeft hij geen recht op het ontvangen van de diensten.

 

10.2. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor schade die de gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van zijn persoonlijke en statistische gegevens door een derde zonder zijn medeweten.

 

10.3. Het bedrijf kan linken naar andere websites of diensten. De privacy praktijken van deze websites en diensten vallen niet onder dit privacybeleid en het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verwerking van persoonlijke en statistische gegevens van de gebruiker door websites en diensten van derden.

 

10.4. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor:

 

                                   10.4.1. verlies van persoonlijke en statistische gegevens in het geval van een hackeraanval, het hacken van de software van de site, illegale acties van derden, evenals acties die de voorwaarden van het privacybeleid schenden;

                                   10.4.2. onmogelijkheid om diensten te verlenen of slechte kwaliteit van de verlening van diensten indien de klant onjuiste persoonlijke en statistische gegevens of andere informatie verstrekt;

                                   10.4.3. het verstrekken van onjuiste informatie door de klant.

 

10.5. Helaas kan de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig zijn. Hoewel we er alles aan doen om persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we niet garanderen dat de overdracht van persoonlijke gegevens naar de site veilig verloopt. In dit verband bent u als enige verantwoordelijk voor mogelijke fouten bij het overdragen van uw persoonlijke en statistische gegevens aan het bedrijf.

 

 1. COOKIE

 

11.1. Pagina’s van de site kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die webbakens worden genoemd (soms ook transparante GIF’s of pixeltags genoemd). Webbakens zijn meestal kleine afbeeldingen die worden geplaatst op de webpagina of e-mail die u bekijkt. Het verzoek dat een met internet verbonden apparaat doet om zo’n afbeelding van de server/computer te downloaden, wordt geregistreerd en levert ons informatie op zoals het IP-adres, het tijdstip waarop de afbeelding is bekeken en het type browser dat daarvoor is gebruikt.

 

11.2. Cookies brengen geen virussen en/of malware over op uw apparaat, aangezien de gegevens in het cookie niet veranderen tijdens de overdracht en de prestaties van uw computer op geen enkele manier beïnvloeden. Ze werken meer als logboeken (d.w.z. ze registreren gebruikersactiviteiten en onthouden statusinformatie) en worden bij elk bezoek aan de site bijgewerkt.

 

11.3. Bij het leveren van de diensten kunnen we de volgende soorten cookies gebruiken:

 

                                   11.3.1. Sessiecookies, ook wel tijdelijke cookies genoemd, bestaan alleen in het tijdelijke geheugen terwijl de klant op de pagina van de website is. Browsers verwijderen sessiecookies meestal nadat de klant het browservenster heeft gesloten.

                                  11.3.2. Permanente cookies worden op een bepaalde dag of na een bepaalde periode verwijderd. Dit betekent dat informatie over cookiebestanden naar de server wordt overgebracht telkens de klant de website bezoekt waartoe deze cookiebestanden behoren.

                                  11.3.3. Cookies van derden zijn een soort bestanden die verschijnen wanneer een webpagina gecomprimeerde inhoud van externe websites bevat, zoals links naar andere websites. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de geschiedenis van de bezoeken van de klant aan andere websites bij te houden.

                                  11.3.4.Webanalysecookies worden gebruikt om het gedrag van klanten te analyseren bij het bekijken van verschillende pagina’s van de site.

 

11.4. Het bedrijf gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

                                   11.4.1. authentication and identification;
                                  11.4.2. storage of personal preferences and settings;
                                  11.4.3. access session tracking;
                                  11.4.4. website analysis.
                                  11.4.5. Facebook;
                                  11.4.6. Google Analytic;
                                  11.4.7. eigen analysesysteem.

 

 1. BEVESTIG BELEID

 

12.1. De diensten van het bedrijf zijn bedoeld voor personen die meerderjarig zijn, in overeenstemming met de wetten van het land waar een dergelijke persoon woonachtig is. Arinka Soap verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen.

 

12.2. Het bedrijf heeft het recht om de persoonsgegevens en statistische gegevens van een persoon die niet meerderjarig is te verwijderen, zonder waarschuwing en zonder gevolgen voor het bedrijf, alsmede om de levering van de diensten aan een dergelijke persoon te beëindigen.

 

12.3. Als u informatie hebt over de ontvangst van de diensten door een persoon die minderjarig is, neem dan contact op met de ondersteuningsdienst van het bedrijf door een e-mail te sturen naar: info@arinkasoap.com

 

 

WIJZIGING PRIVACYBELEID

 

12.4. We hebben het recht om periodiek wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid, de beveiliging van persoonsgegevens en statistische gegevens en de naleving van de vereisten van de wetgeving van het rechtsgebied waarin we actief zijn.

 

12.5. De gebruiker is verplicht om zich vertrouwd te maken met de nieuwe voorwaarden van het privacybeleid en het bedrijf is niet verantwoordelijk als de gebruiker zich niet vertrouwd heeft gemaakt met de nieuwe voorwaarden van het privacybeleid.

 

12.6. Het bedrijf werkt de datum van wijzigingen in de huidige versie van het privacybeleid bij in de regel “Bijgewerkt” bovenaan het document.

 

12.7. Onze digitale of anderszins opgeslagen kopieën van het privacybeleid worden als juist, volledig, geldig en afdwingbaar beschouwd en zijn van kracht op het moment dat u de site bezoekt.

 

 1. CONTACTEN

 

13.1. De gebruiker heeft het recht om contact op te nemen met de ondersteuningsdienst van het bedrijf: info@arinkasoap.com om zijn rechten te waarborgen, in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid, of in geval van schending van zijn rechten, of om feedback achter te laten of een vraag te stellen.